PHP – Operatörler

Şimdi bütün operatörleri çeşitleri kategorilerine göre listeleyip,birer adet de örneklendirme yapalim.

Aritmetik Operatörler

Operatör Tanımı Örnek Sonuç
+ Toplama x=2
x+2
4>
Çıkarma x=2
5-x
3
* Çarpma x=4
x*5
20
/ Bölme 15/5
5/2
3
2.5
% Mod 5%2
10%8
10%2
1
2
0
++ Arttırma x=5
x++
x=6
Azaltma x=5
x–
x=4

Işaret Operatörleri

Operatör Örnek Buna Eşit olarak
= x=y x=y
+= x+=y x=x+y
-= x-=y x=x-y
*= x*=y x=x*y
/= x/=y x=x/y
%= x%=y x=x%y

Karşılaştırma Operatörler

Operatör Tanımla Örnek
== eşıttir 5==8
!= Eşit değildir 5!=8 doğru
> büyüktür 5>8 yanlış
< küçüktür 5<8 doğru
>= Büyük eşittir 5>=8 yanlış
<= Küçük eşittir 5<=8 doğru

Mantıksal Operatörler

Operatör Tanımı Örnek
&& Ve x=6
y=3(x < 10 && y > 1) doğru
|| veya x=6
y=3(x==5 || y==5) yanlış
! değıl x=6
y=3!(x==y) doğru